Klachtenprocedure AUNIKOM opleidingen

 

Doel

Vaststellen van een procedure om klachten binnen redelijke termijn op een zorgvuldige en constructieve wijze af te handelen.

De procedure betreft

Elke klacht over Aunikom, haar producten, dienstverlening en/of medewerkers door klanten.

Wie kan een klacht indienen

Iedereen die niet tevreden is over Aunikom, haar producten en/of dienstverlening kan schriftelijk een klacht indienen.

Een feit/actie e.d. mag niet langer dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden.

Wijze van indienen van de klacht

De klacht dient schriftelijk te worden ingediend en moet worden verzonden naar:

CV Aunikom
Kerkstraat 18
7854 PG  Aalden

Wat kan de klant (klager) van ons verwachten?

Termijnen:

  1. Binnen 2 werkdagen stuurt AUNIKOM een persoonlijke ontvangstbevestiging met de voorlopige verwachting van de afhandeltermijn.
  2. Binnen 20 werkdagen vindt afhandeling van de klacht plaats wanneer er geen interne- of externe deskundigen geraadpleegd worden.
  3. Wanneer een klacht niet binnen de gestelde termijn van 20 werkdagen afgehandeld kan worden ontvangt de klant/klager hiervan een mededeling met daarin de verwachte termijn van afhandeling.
  4. Binnen 40 werkdagen vindt afhandeling van de klacht plaats wanneer er interne- of externe deskundigen geraadpleegd worden.

Uitkomst

AUNIKOM informeert de klant/klager over uitspraken van deskundigen intern of -extern en doet de klant/klager schriftelijk of per mail een finale klachtbehandeling met een gegrond of ongegrondverklaring.

Beroep intern

Wanneer een klant/klager het niet eens is met de afhandeling van de klacht door Aunikom, kan de klant/klager dit binnen 12 weken aangeven bij Aunikom. De genoemde klachtenprocedure wordt dan opnieuw doorlopen.

Beroep extern

Is na interne afhandeling van het beroep, de klacht naar de mening van de klant/klager nog niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kan de klant/klager deze klacht alsnog bij een derde partij neerleggen, te weten Juridisch Adviesbureau J.A. van ’t Slot, mr. drs. J.A. van ’t Slot, Spoorhavenstraat 19, 7741 JE  Coevorden, tel 0524 – 52 58 02 en e-mail info@vant-slot.nl.

De uitspraak die mr. drs. J.A. van ’t Slot doet naar aanleiding van de klacht is bindend voor alle betreffende partijen.

Gaat de klant/klager niet akkoord met het besluit van de bovengenoemde onafhankelijke derde, dan zal uiteindelijk de kwestie aan de rechtelijke macht kunnen worden voorgelegd.

Kosten

Aan de interne afhandeling van de klachten zijn voor de klant/klager geen kosten verbonden.

Overig

Alles informatie die rond de betreffende klacht wordt verstrekt en ontvangen zal vertrouwelijk worden behandeld. De genoemde informatie zal minimaal 2 jaar worden bewaard.

 

Versie 2022